Nowiny

Oferta

Szkolenia Zespoły Interdyscyplinarne

.

Szkolenia dla GKRPA

.

Niepełnosprawność

SAPROWE CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

 

Projekt ten skierowany jest do osób niepełnosprawnych, jego głównym celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Osoby chętne do uczestnictwa w programie powinny zgłosić chęć uczestnictwa poprzez pisemne złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z kserokopią dowodu osobistego oraz kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


1. Środowiskowa grupa wsparcia

2. Rozwój umiejętności psychospołecznych

Warsztaty umiejętności psychospołecznych

Treningi interpersonalny

3. Aktywizacja Zawodowa

 • kurs kadry i płace
 • kurs z podstaw ekonomii społecznej

4. Zespół Aktywności Społecznej

 • punkt informacyjny o możliwościach wsparcia i ulgach dla osób niepełnosprawnych
 • Nieformalna grupa Integracji Muzyką
 • Teatr Amatorski
 • Kiermasz ozdób świątecznych
 • Festiwal tradycji kolędniczych
 • Konkurs fotograficzny
 • Bal kostiumowy
 • Wieczór poetycko-muzyczny
 • Spotkanie autorskie ? promocja lokalnej twórczości
 • Choinka dla dzieci
 • Warsztaty twórcze dla kobiet
 • Zajęcia manualne związane z tradycją i historią wsi
 • Warsztaty florystyczne połączone z wycieczką do parku krajobrazowego
 • Warsztaty lokalnej tradycji
 • Klub miłośników książki,
 • Klub filmowy
 • Koło Kobiet Kreatywnych
 • Czytanie bajek dzieciom rodziców ociemniałych
 • Spotkania integracyjne rodzin,
 • Spotkania międzypokoleniowe,
 • Cykliczne spotkania ?przy szachach? i innych grach towarzyskich
 • Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń kulinarnych


Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy !

Współpraca z gminami

Współpraca z gminami

OFERTA PROGRAMOWA

 1. Organizowanie szkoleń, poradnictwa i terapii rodzinnej w zakresie problemów alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie;
 2. Działalność terapeutyczna i socjoterapeutyczna z młodzieżą stwarzającą problemy wychowawcze;
 3. Działania mające na celu wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;
 4. Prowadzenie Programów Korekcyjno Edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej;
 5. Wszechstronna pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie;
 • Konsultacje społeczne przygotowujące do tworzenia:
 • Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii;
 • Gminny Program Rozwiązywania Problemów Przemocy i Alkoholowych;
 • Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych;
 • Przeprowadzania Ewaluacji Programów Profilaktycznych;
 1. Podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, przemocy rodzinnej (profilaktyka).

Nasze Cele

 • Doradztwo w zakresie problemów alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie;
 • Działalność terapeutyczna i socjoterapeutyczna;
 • Działania alternatywne mające na celu wspieranie grup ryzyka, oraz młodzieży defaworyzowanej;
 • Działalność na rzecz osób żyjących z wirusem HIV;
 • Działalność na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 • Działania na rzecz sprawców przemocy domowej;
 • Działania na rzecz ofiar handlu ludźmi;
 • Działalność wychowawczo - opiekuńcza wśród dzieci i młodzieży;
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku;
 • Organizacja i promocja wolontariatu;
 • Działalność kulturalno-rekreacyjna;
 • Wszechstronna pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie;
 • Podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;
 • Poradnictwo rodzinne i wychowawcze; edukacja rodzinna i wychowawcza;
 • Podnoszenie kwalifikacji specjalistycznych członków Stowarzyszenia;
 • Działalność charytatywna na rzecz rodziny;
 • Pomoc merytoryczna i doradztwo we wszystkich dziedzinach dotyczących problemu maltretowanych osób w tym dzieci molestowanych seksualnie;
 • Informowanie opinii publicznej o problemie przemocy w rodzinach oraz tworzenie klimatu społecznego, sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin;
 • Podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii;
 • Działania na rzecz społeczności Romów;
 • Działania na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych.
 • Stowarzyszenie może realizować swoje cele, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych, poprzez:
  • organizowanie poradnictwa i terapii rodzinnej;
  • prowadzenie telefonów zaufania w zakresie poradnictwa rodzinnego;
  • tworzenie i prowadzenie ośrodków edukacji rodzinnej;
  • wspieranie wychowania prorodzinnego dzieci i młodzieży;
  • przygotowanie środków audiowizualnych;
  • prowadzenie szkoleń o tematyce małżeńskiej, rodzinnej i wychowawczej;
  • samokształcenie członków Stowarzyszenia;
  • prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej działalność statutową Stowarzyszenia;
  • pozyskiwanie sponsorów dla prowadzenia działalności statutowej;
  • przyjmowanie darowizn na rzecz Stowarzyszenia;
  • współpracę z Burmistrzami i Wójtami Gmin, Starostwami, Zarządami Województw Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Powiatowymi Urzędami Pracy,
  • Powiatowymi Stacjami Sanitarno- Epidemiologicznymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej, szkołami, placówkami opiekuńczo - wychowawczymi oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi;
  • współpracę z parlamentarzystami i radnymi samorządu terytorialnego;
  • współpracę z Kościołem Rzymskokatolickim i innymi kościołami;
  • prowadzenie placówek terapeutycznych;
  • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  • prowadzenie pośrednictwa pracy oraz bazy danych o pracy stałej i dorywczej;
  • aktywizacje i integracje społeczną osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku;
  • promowanie kultury i sztuki oraz inspirowanie ludzi do działań twórczych;
  • organizowanie wystaw, spektakli, konferencji;
  • prowadzenie Ośrodków Wsparcia, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Punktów Konsultacyjnych;
  • prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

Szkolenia

Szkolenia dla szkół, dla pracowników socjalnych, kuratorów, zespołów interdyscyplinarnych, innych instytucji zajmujących się podejmowana przez stowarzyszenie tematyką

Istnieje możliwość zamówienia szkoleniowej rady pedagogicznej w zakresie profilaktyki przemocy, narkomanii, alkoholizmu

Prowadzimy treningi umiejętności psychospołecznych
treningi umiejętności wychowawczych
warsztaty ekspresji twórczej
Treningi obsługi klienta
Stowarzyszenie prowadzi programy:

Redukcji szkód i strat - pracownik uliczny.
Socjoterapia dla eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi.
Warsztaty zapobiegające nawrotom.
Trening umiejętności służących zdrowieniu.
Program edukacyjny dla ofiar przemocy.
Program edukacji grup społeczno zawodowych.
Program terapeutyczno-korekcyjny dla młodzieży do 18 roku życia eksperymentującej z alkoholem i narkotykami

Copyright © 2017 sapra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.