Młodzież

Zajęcia dla Młodzieży

Zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami - program realizowany na zlecenie Gminy Prudnik

zajęcia odbywają sie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej PRUDNIK KOSCIUSZKI 55A.

Przed uczestnictwem w grupie konieczna jest rozmowa wstępna

z p. Monika Witkowska-KubasProgramy profilaktyczne zazwyczaj skupiają się na różnych obszarach ważnych w tej tematyce, między innymi: wiedzy o środkach uzależniających, systemie wartości, wpływach społecznych, uczeniu rozwiązywania problemów i konfliktów, uczeniu umiejętności życiowych, oferowaniu alternatywnych form spędzania czasu i innych.
Proponowany program uwzględnia, w różnym stopniu wiele z wymienionych kierunków pracy z młodzieżą, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie ich osobowości i wspieranie w rozwoju, co wynika z założenia, że jednym z podstawowych źródeł uzależnień są deficyty rozwoju emocjonalnego, oraz zła adaptacja do ról i warunków życiowych.
Kształtowanie osobowości młodego człowieka i wspieranie go w rozwoju jest tutaj rozumiane, jako procesy zmian, poszukiwanie nowych alternatywnych rozwiązań, adekwatne poczucie własnego Ja.
Celem tego programu jest taki wpływ na młodzież, aby radziła sobie, bez nadmiernego napięcia, z rozwiązywaniem problemów, rozumiała i potrafiła współżyć z innymi, oraz potrafiła znajdować w sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

 1. Odbiorcy programu: Program adresowany jest do młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym.
  Liczba odbiorców: jedna grupa licząca 6-12 osób
  Struktura grupy: grupa koedukacyjna
  Grupa otwarta
 2. Cel programu:
  głównym celem programu jest wytworzenie u młodzieży postaw prozdrowotnych po przez promocję i realizację drogi "ku zdrowiu od narkotyków"
 3. Cele szczegółowe:
  • utrzymywanie abstynencji narkotykowej, przez młodzież ponadgimnazjalną,
  • eliminowanie czynników ryzyka, na które składają się cechy zarówno środowiska jak i jednostki, sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych, szczególnie uzależnienia się od narkotyków
  • wspieranie czynników chroniących, czyli takich, które zwiększają odporność człowieka na sytuacje trudne

 • Planowane moduły tematyczne zajęć:
  1. Integracja grupy, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, strukturalizacjia, norm i zasad
  2. Psychoedukacja z elementami warsztatowymi z komunikacji interpersonalnej; nauka mówienia o sobie, udzielanie informacji zwrotnych;
  3. Psychoedukacja z elementami warsztatowymi z komunikacji interpersonalnej nauka aktywnego słuchania
  4. Poznanie własnych zasobów, poznanie siebie;
  5. Psychoedukacja o uczuciach i emocjach;
  6. Mechanizmy uzależnień;
  7. Stres- nauka efektywnego radzenia sobie ze stresem;
  8. Złość, agresja, przemoc- rozwiązywanie konfliktów, mediacje;
  9. Asertywność
Copyright © 2017 sapra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.